Services catalogue

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym

Diagnostyka zapobiegająca skutkom katastrofalnych awarii oraz anomaliom w systemie elektroenergetycznym z wykorzystaniem mobilnego zespołu szybkiego reagowania ma na celu:
a) rozpoznanie rozmiarów awarii, identyfikację jej przyczyn i ocenę jej skutków,
b) wykonanie badań i pomiarów poawaryjnych następujących urządzeń:

 • transformatorów mocy i rozdzielczych,
 • generatorów
 • wyłączników,
 • przekładników prądowych, napięciowych i kombinowanych,
 • kondensatorów energetycznych,
 • agregatów prądotwórczych,
 • dławików kompensacyjnych,
 • pozostałej aparatury stacyjnej

c) określenie zakresu uszkodzeń i możliwości ich eliminacji,
d) wprowadzenia, po naprawie lub ich wymianie na nowe, urządzeń do eksploatacji.

Zakres badań obejmuje:

 • kompleksowe badania diagnostyczne w/w urządzeń na obiektach energetycznych, obejmujące wszystkie czynności podejmowane w celu sprawdzenia działania lub stanu urządzenia w zakresie właściwości elektrycznych i mechanicznych,
 • pomiary i analizy techniczne dotyczące przyczyn ich awarii w układach sieciowych,
 • analiza laboratoryjna stanu technicznego aparatury i urządzeń,
 • próby, badania i pomiary oraz ekspertyzy układów zasilania urządzeń elektrycznych.

Po wykonaniu pomiarów na obiekcie dokonywana jest analiza wyników pomiarowych, które następnie przesyłane są do oceny przez ekspertów, dokonujących ich porównania z wynikami laboratoryjnymi znajdującymi się w bazach danych, w siedzibie firmy.
Takie działania usprawni proces oceny awarii i przyspieszy działania naprawcze.

Wszelkie pytania prosimy kierować do:

 • mgr inż. Waldemar Olech, e-mail: , tel.: 32 237 66 23,
 • mgr inż. Paweł Polus, e-mail: , tel.: 32 237 66 53,
 • mgr inż. Grzegorz Czempik, e-mail: , tel.: 32 237 66 33.