Zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na dostawę „Urządzenia do pomiarów wyładowań niezupełnych metodą akustyczną”.

Wymagania techniczne

Urządzenia musi spełniać następujące wymagania:

 • ilość kanałów: 4 - 8
 • zdolność do równoczesnej akwizycji danych we wszystkich kanałach,
 • czujniki z możliwością mocowania na kadzi za pomocą magnesów (1szt./kanał + 1 szt. zapas),
 • przystosowanie wszystkich elementów toru pomiarowego do pracy w terenie.


Urządzenie powinno być wyposażone w oprogramowanie do akwizycji i analizy sygnałów akustycznych w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie to musi zapewniać:

 • ustawienie parametrów akwizycji sygnałów,
 • możliwość stosowania filtrów cyfrowych,
 • ilościową ocenę sygnałów emisji akustycznej,
 • wspomaganie lokalizacji źródła wyładowań w kadzi transformatora (triangulacja),
 • raportowanie wyników pomiarów wnz z graficzną prezentację wyników analiz.

 

Termin realizacji zadania (dostawa) - do 20 grudnia 2011r.
Minimalny okres gwarancyjny - 12 miesięcy

Kryteria oceny ofert:

 • Cena ofertowa - 60%,
 • Proponowane rozwiązania techniczne - 30%,
 • Długość okresu gwarancyjnego - 10%.


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów wyliczoną dla poszczególnych kryteriów.
Ilość punktów dla poszczególnych kryteriów zostanie obliczona w następujący sposób:

 • ocena punktowa ceny oferty zostanie wykonana zgodnie z formułą określoną jako stosunek najniższej ceny ofertowej do ceny badanej oferty i pomnożonej przez 60%,
 • ocena punktowa za proponowane rozwiązania techniczne zostanie określona jako ilość punków przyznana każdej ofercie przez komisję przetargową( od 0 pkt. do 100 pkt.) i pomnożona przez 30%,
 • ocena długości okresu gwarancyjnego wyniesie 0 pkt otrzyma oferta, której okres gwarancyjny będzie krótszy niż 24 miesiące, 100 pkt otrzyma oferta, której okres gwarancyjny będzie wynosił 36 miesięcy lub więcej. Tak obliczona ilość punktów zostanie pomnożona przez 10%.Oferty dostawców nie spełniających wymagań technicznych Zamawiającego zostaną odrzucone.

Ofertę prosimy przesłać do 15.11.2011 r. do godz. 15:00 fax’em na nr 032/231-08-70 lub
e-mail’em na adres
Oryginał należy przesłać pocztą na adres:
ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.
44-101 Gliwice,
ul. Świętokrzyska 2.

W razie pytań dotyczących rozwiązań technicznych lub formalnoprawnych prosimy o kontakt z następującymi osobami:

 • Daniel Pawłowski – tel. kom. 601 42 42 76,
 • Jerzy Buchacz – tel. kom. 601 42 55 81.

 

Pliki do pobrania:

zapytanie ofertoweNasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

 • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

  Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

  „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”