Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej

W dniu 23.11.2016 r Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu, ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

 

W ramach projektu zostanie wdrożona innowacyjna usługa polegająca na wzorcowaniu analizatorów i mierników jakości energii elektrycznej w oparciu o stosowane dokumenty normatywne w ramach struktury akredytowanego laboratorium pomiarowego działającego w ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.. W ramach wprowadzanego prawa UE każdy dostawca energii elektrycznej będzie odpowiadał za jakość dostarczanej energii i na nim będzie spoczywał obowiązek zapewnienia monitoringu jakości energii elektrycznej oraz udokumentowania uzyskanych wyników parametrów jakości energii elektrycznej.

Usługa wzorcowania analizatorów/mierników jakości energii elektrycznej – wdrażana w ramach w/w. projektu - będzie, po pozytywnej walidacji, poddana procesowi akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.03.2017r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 646 980 PLN
Wartość dofinansowania: 184 100 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: rpo.slaskie.pl

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”