Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO- WSL na lata 2014-2020

31 marca 2017 r. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. zakończył z sukcesem realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie o nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00D3/16-00

W ramach projektu została wdrożona innowacyjna usługa polegająca na wzorcowaniu analizatorów i mierników jakości energii elektrycznej w oparciu o stosowane dokumenty normatywne w ramach struktury akredytowanego laboratorium pomiarowego działającego w ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Usługa wzorcowania analizatorów/mierników jakości energii elektrycznej – wdrażana w ramach w/w. projektu - będzie, po pozytywnej walidacji, poddana procesowi akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wartość całkowita projektu 646 980 PLN przy dofinansowaniu 184 100 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: rpo.slaskie.pl

 

Karta produktu wzorcowanie analizatorów jakości energii

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”