Katalog publikacji

15. lecie firmy ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice

mgr inż. Andrzej Sanocki
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

We wrześniu 2007 roku firma ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA Sp. z o.o. z Gliwic obchodzi swoje 15 – lecie działalności na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej krajowej jak i zagranicznej.
Ale historia „Elektryki” rozpoczęła się dużo wcześniej. A było to tak ...
Pod koniec lat osiemdziesiątych duch przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, jaki ogarnął cały kraj, nie ominął także naszej firmy ENERGOPOMIAR Gliwice. To właśnie w tym okresie rozpoczęły się wśród pracowników ówczesnego Zakładu Elektrycznego intensywne poszukiwania i próby umiejscowienia się w nowych realiach gospodarczych.
Dotychczasowe ograniczone ramy gospodarki socjalistycznej tłumiły wśród pracowników: indywidualność, samodzielność a przede wszystkim ograniczały wysokość ich wynagrodzenia. Na dodatek wynagrodzenia te, najczęściej niewiele miały wspólnego z efektami ich pracy, a słowo „zysk” należał do zbioru pojęć abstrakcyjnych.
Pracownicy zaspokajali, więc swoje potrzeby finansowe i ambicjonalne poprzez pracę na rzecz dziesiątek różnych firm (małych, śmiesznych i najczęściej niezwiązanych z energetyką).
W ten sposób z wiedzy i doświadczenia specjalistów korzystali inni, pieniądze wyciekały bezpowrotnie z ENERGOPOMIARu a przybywało złych doświadczeń. Co bardziej niecierpliwi odchodzili z naszej firmy na zawsze, zakładali swoje firmy lub wyjeżdżali do pracy za granicę. By temu wreszcie położyć kres koleżeńska grupa inicjatywna rozpoczęła przygotowania do przekształcenia Zakładu Elektrycznego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działania te poprzedzone licznymi dyskusjami, szkoleniami itp. zakończyły się pełnym sukcesem 14 sierpnia 1992 r. w dniu, w którym to nastąpiło oficjalne zawarcie umowy spółki. A tak przy okazji tej daty: w dwa albo trzy lata później energetyka zawodowa uznała oficjalnie dzień 14 sierpnia za swoje święto zawodowe – Dzień Energetyka – nas to cieszy i nie rościmy sobie do tego dnia prawa własności.
Akt notarialny podpisało 57 Wspólników, którzy objęli 310 udziałów po 300 zł każdy, z czego 56 Wspólników pracowników firmy, obejmowało 65 % zgromadzonego kapitału, co wyraźnie świadczyło o jej prywatnym charakterze.
Z głównym Wspólnikiem firmą ENERGOPOMIAR (35 % kapitału) zawarto umowę dotyczącą dzierżawy majątku, sprzętu i aparatury a także przejęcia wszystkich praw, zobowiązań i produkcji w toku.
Wybrano pierwszy czteroosobowy Zarząd Spółki, gdzie Prezesem został Kol. Jerzy Jendroszczyk oraz trzy osobową Radę Nadzorczą łącznie z przedstawicielem głównego Wspólnika. Siedziba spółki została umiejscowiona w Gliwicach przy ul Świętokrzyskiej 2. Cała załoga spółki liczyła w dniu startu około 180 osób. Organizacja prawidłowej pracy firmy wymagała: zarejestrowania spółki w PIP, w Sądzie Rejestrowym, założenia konta bankowego, wdrożenia i uruchomienia własnych służb finansowo – księgowych z odpowiednim oprogramowaniem, opracowania wszelakich regulaminów, prawidłowego posługiwania się Kodeksem Handlowym i najważniejsze - znalezienia się szybko w nowej rzeczywistości.
No i ruszyliśmy do przodu.
Pod koniec 1992 roku funkcjonował już w pełni własny system F-K. Nastąpiła szybka komputeryzacja firmy, rozpoczął pracę zespół marketingowo – reklamowy, wreszcie co było najważniejsze, wśród całej załogi zaczął utrwalać się nieodwracalny fakt: od tej pory rachunek zysku i strat będzie zawsze „po pierwsze”, a „po drugie” możemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie.
Działalność techniczną prowadziliśmy w ramach trzech dużych działów (maszyn, sieci i produkcji) oraz trzech zespołów (aparatury pomiarowej, informatyki i gospodarki energetycznej). Funkcjonowały również nasze mini przedstawicielstwa w terenie (Łódź, Kraków, Bydgoszcz i Warszawa). Z początku wydawało się, że nasz dotychczasowy zakres oferowanych usług technicznych, stosowana technologia pomiarów i badań jak i oferta produkcyjna w zupełności wystarcza. I tak prawie by było gdyby nie to, że:

Nagle wokół nas szybko zaczęła wyrastać konkurencja.
Przestaliśmy być w niektórych dziedzinach wiecznymi monopolistami.
Inni też poczuli smak prywatyzacji i też już nauczyli się odróżniać zysk od straty.
Na rynku zaczęły się pojawiać nowoczesne wyroby z branży energetycznej, dalece zaawansowane technicznie, z zagranicy i jeszcze na dodatek po rozsądnych cenach.
Nastąpił burzliwy rozwój gospodarki i burzliwe zmiany w przepisach, normach, zarządzeniach.

Czy udało pokonać się piętrzące przed nami trudności? Jasne, że tak!
Począwszy od roku 1992 aż do dziś wykonywaliśmy i wykonujemy usługi oraz produkujemy dla ponad 500 podmiotów gospodarczych rocznie. Były to poza energetyką zawodową (Elektrownie, PSE, Zakłady Energetyczne – około 60 %) firmy takie jak Elbudy, Elektromontaże, Energoprojekty, Elektrobudowy, fabryki: kabli, transformatorów, rozdzielnic, porcelany elektrotechnicznej, zabezpieczeń a także firmy przemysłowe (kopalnie, huty, KGHM, ORLEN).
W latach tych uczestniczyliśmy w pracach pomiarowych, uruchomieniowych i modernizacyjnych na wszystkich stacjach elektroenergetycznych 400 kV
Uruchomiliśmy dławiki kompensujące i układy kondensatorowe ŚN w stacjach elektroenergetycznych 400 kV.
Wykonujemy badania urządzeń elektrycznych pierwotnych i wtórnych w elektrowniach zawodowych i na stacjach elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV.
Wykonaliśmy setki ekspertyz i badań poawaryjnych dotyczących transformatorów, linii kablowych i napowietrznych, rozdzielnic, baterii akumulatorowych, generatorów, silników, ograniczników przepięć, przekładników, zabezpieczeń i układów łączności.
Wykonaliśmy dziesiątki ekspertyz z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów wpływu na ludzi i środowisko pól elektromagnetycznych, hałasu, wibracji i drgań.
Badaliśmy termowizyjnie: linie i stacje, domy i kominy, kotły i piece z ziemi i powietrza.
Uczestniczymy lub wręcz jesteśmy współorganizatorami takich ważnych dla energetyki zawodowej prac jak: obrona i odbudowa systemu elektroenergetycznego w warunkach awarii systemowej oraz uruchamiania układów stacyjnej automatyki napięciowej.
Uczestniczyliśmy przy połączeniu się z systemem UPCTE, a nasze urządzenia typu MUW realizowały to połączenie.
Wykonaliśmy wiele prac studialnych dotyczących kompensacji mocy biernej i zasad rozliczeń pomiędzy PSE a odbiorcami energii elektrycznej.

Zespół aparatury pomiarowej sprawdził, naprawił i uwierzytelnił tysiące przyrządów pomiarowych.
Wprowadziliśmy na rynek sporo nowej aparatury kontrolno-pomiarowej, przyrządów i zabezpieczeń m. in. cyfrowe analizatory obwodów trójfazowych ANOT –10, komputerowe zestawy do diagnostyki transformatorów typu UDT oraz sprawdzania zabezpieczeń typu APZL, modele cieplne transformatorów typu MCT i wskaźniki położenia przełącznika zaczepów typu PZT, specjalistyczne sekundomierze typu SM, mierniki niejednoczesności działania styków wyłącznika typu MND, wskaźniki użycia magnesu neodymowego typ WMN-1, urządzenie telesterowania typu RL64D oraz zabezpieczeń typu RPFk i RTZ.
W ramach naszej firmy działają: Akredytowane Laboratorium Badawcze Aparatury i Urządzeń Rozdzielczych (Certyfikat Akredytacji Nr 269/1/99) oraz Akredytowane Laboratorium Wzorcujące (Certyfikat AP 063).
Przez te wszystkie lata utrzymuje się w Spółce wysoka sprzedaż a osiągane zyski pozwalają na coroczną wypłatę dywidendy dla Wspólników.
Przez te wszystkie lata systematycznie inwestujemy w nową aparaturę i sprzęt pomiarowy.
Wyposażyliśmy pracowników w nowoczesne środki łączności.

Uczestnictwo w przeróżnych targach, wystawach, konferencjach jest na trwale wpisane w naszą działalność – tym bardziej, że często kończyło się ono zdobyciem przez naszą firmę medali (i to złotych) za najlepszy wyrób, prezentację firmy lub ciekawe stoisko.
Kilkakrotnie byliśmy współorganizatorami sympozjów naukowych a artykuły naszych pracowników często pojawiają się w fachowych pismach naukowo-technicznych.
Nigdy też nie zapomnieliśmy o tym co najważniejsze, czyli o kadrze fachowców i specjalistach firmy. Co roku rosną wynagrodzenia pracowników. Objęci oni byli i są nadal pełną opieką lekarską i ubezpieczeniową finansowaną przez spółkę. Do dyspozycji pracowników i ich rodzin jest fundusz świadczeń socjalnych, Organizujemy coroczne zabawy integracyjne a upominki świąteczne w postaci paczek lub bonów także na trwale wpisały się w działalność spółki.
Chętnie przyjmujemy na praktyki zawodowe studentów uczelni technicznych, widząc w nich potencjalnych przyszłych pracowników. Trwa powolne ale systematyczne przyjmowanie do pracy absolwentów uczelni technicznych oraz wdrażanie przyjętych pracowników do istniejących struktur.
Bardzo dobra współpraca z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi pozwala na podejmowanie się prac całościowych, co znacznym stopniu rozszerza zakres proponowanych usług.

 

 

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”