Katalog usług

Komputerowy system wizualizacji i rejestracji wielkości kryterialnych procesu synchronizacji oraz łączeń układów elektroenergetycznych

Komputerowy system wizualizacji i rejestracji wielkości kryterialnych procesu synchronizacji oraz łączeń układów elektroenergetycznych.
MUW - nowa jakość w łączeniach układów elektroenergetycznych

Czytaj więcej...

Kontrola półpośrednich i pośrednich układów pomiarowych energii elektrycznej

Zakres kontroli układów pomiarowych energii elektrycznej obejmuje..

Czytaj więcej...

Badania zagrożenia porażeniowego w instalacjach wysokiego i niskiego napięcia oraz badania instalacji piorunochronnych

Uszkodzenie izolacji doziemnej w instalacjach elektrycznych powoduje pojawienie się ładunków elektrycznych na częściach przewodzących dostępnych i obcych urządzeń. Stanowi to zagrożenie dla ludzi, którzy po zetknięciu się z tymi urządzeniami ulec mogą porażeniu prądem elektrycznym.
Obowiązujące przepisy, w tym ustawa "Prawo Budowlane" nakazują przeprowadzanie odbiorczych i okresowych badań instalacji elektrycznych mających na celu stwierdzenie, czy elementy tych instalacji nie stanowią zagrożenia porażeniowego.

Czytaj więcej...

Aparatura i urządzenia rozdzielcze

Oferujemy wykonywanie prób napięciowych i nagrzewania aparatury i urządzeń rozdzielczych oraz ich ocenę techniczną i wydawanie świadectw badań.

Czytaj więcej...

Diagnostyka wysokonapięciowa obiektów i urządzeń elektroenergetycznych

W oparciu o pierwszy w Polsce przewoźny zespół napięciowy 250 kV oraz przekładnik wzorcowy 110 kV oferujemy...

Czytaj więcej...

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na stanowiskach pracy i na środowisko

Działająca w ramach akredytowanego Laboratorium Badawczego Pracownia Pomiarów Pól Elektromagnetycznych i Wyładowań Niezupełnych w zakresie akredytacji wykonuje pomiary i obliczenia rozkładu natężenia pola elektrycznego i magnetycznego o częstotliwości 50 Hz.

Czytaj więcej...

Badanie zabezpieczeń typu Buchholz transformatorów mocy

Zabezpieczenie transformatora typu Buchholz

Gwarancją poprawnego działania przekaźników przepływowych i gazowo-przepływowych jest przeprowadzenie okresowych badań laboratoryjnych parametrów ich działania.

Czytaj więcej...

Badania urządzeń w komorze klimatycznej

Komora klimatycznaUrządzenia pracujące sprawnie w różnych warunkach klimatycznych to zwiększone bezpieczeństwo personelu ruchowego i zminimalizowanie strat związanych z zakłóceniami w ich pracy.

Czytaj więcej...

Układy pomocnicze prądu stałego

Prawidłowa i niezawodna praca układów pomocniczych prądu stałego w elektrowniach i stacjach elektroenergetycznych ma zasadnicze znaczenie dla pewności działania układów zabezpieczeń, automatyki, sterowania i telekomunikacji.

Czytaj więcej...

Doradztwo techniczne w zakresie obrony układów elektroenergetycznych przed awariami systemowymi typu black-out

Krajowy system elektroenergetyczny połączony z systemami innych krajów europejskich zapewnia dostawę energii elektrycznej o dużym stopniu niezawodności, jednak jak wykazały doświadczenia z ostatnich awarii systemowych, nie jest w 100% pewnym. Utrata zasilania przez odbiorców oraz powiązania z siecią przez wytwórców energii elektrycznej może stanowić dla nich poważne zagrożenie.

Czytaj więcej...

Nasze produkty

Służy do pomiarów i automatycznej rejestracji parametrów jedno i trójfazowych sieci elektrycznych.

Wymuszalnik prądowy typ WP-1000 przewidziany jest do badania przekładników prądowych oraz może być wykorzystany do sprawdzania przekaźników nadprądowych i układów reagujących na wartość prądu i napięcia.
Nowoczesny przyrząd pomiarowy, który powstał na bazie Układu do Diagnostyki Transformatora typ UDT-1, nagrodzonego Medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich na targach energetycznych „Energetab 2004” w Bielsku-Białej.

Przeznaczony do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania do 6 styków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania.
Przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wymagających do działania napięcia jednofazowego 230 V i częstotliwości 50 Hz w sytuacji, gdy dostęp do jednofazowej sieci energetycznej jest niemożliwy.
Służy do diagnostyki i monitorowania on-line stanu technicznego transformatora na podstawie pomiaru zawartości wodoru H2 i tlenku węgla CO oraz wody zawartej w oleju.
Przesuwnik fazowy typu PF-3 przewidziany jest do sprawdzania zabezpieczeń reagujących na kąt, napięcie lub/i prąd np. porównawczo – fazowych lub ziemnozwarciowych.

Polecamy

  • Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Diagnostyka techniczna i monitoring transformatorów

    Niniejszym mamy przyjemność poinformować, iż nasza firma wydała publikację pt.:

    „DIAGNOSTYKA TECHNICZNA I MONITORING TRANSFORMATORÓW”