Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO- WSL na lata 2014-2020

Zakończenie realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO- WSL na lata 2014-2020

31 marca 2017 r. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. zakończył z sukcesem realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

31 marca 2017 r. Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. zakończył z sukcesem realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

Projekt realizowany był w ramach umowy o dofinansowanie o nr: UDA-RPSL.03.02.00-24-00D3/16-00

W ramach projektu została wdrożona innowacyjna usługa polegająca na wzorcowaniu analizatorów i mierników jakości energii elektrycznej w oparciu o stosowane dokumenty normatywne w ramach struktury akredytowanego laboratorium pomiarowego działającego w ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.

Usługa wzorcowania analizatorów/mierników jakości energii elektrycznej – wdrażana w ramach w/w. projektu - będzie, po pozytywnej walidacji, poddana procesowi akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Wartość całkowita projektu 646 980 PLN przy dofinansowaniu 184 100 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: rpo.slaskie.pl

Pliki do pobrania

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój