15. lecie firmy ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice

15. lecie firmy ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Gliwice

Autor:

mgr inż. Andrzej Sanocki
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

We wrześniu 2007 roku firma ENERGOPOMIAR – ELEKTRYKA Sp. z o.o. z Gliwic obchodzi swoje 15 – lecie działalności na rzecz energetyki zawodowej i przemysłowej krajowej jak i zagranicznej. 
Ale historia „Elektryki” rozpoczęła się dużo wcześniej. A było to tak ...

Pod koniec lat osiemdziesiątych duch przemian politycznych, gospodarczych i społecznych, jaki ogarnął cały kraj, nie ominął także naszej firmy ENERGOPOMIAR Gliwice. To właśnie w tym okresie rozpoczęły się wśród pracowników ówczesnego Zakładu Elektrycznego intensywne poszukiwania i próby umiejscowienia się w nowych realiach gospodarczych.

Dotychczasowe ograniczone ramy gospodarki socjalistycznej tłumiły wśród pracowników: indywidualność, samodzielność a przede wszystkim ograniczały wysokość ich wynagrodzenia. Na dodatek wynagrodzenia te, najczęściej niewiele miały wspólnego z efektami ich pracy, a słowo „zysk” należał do zbioru pojęć abstrakcyjnych.

Pracownicy zaspokajali, więc swoje potrzeby finansowe i ambicjonalne poprzez pracę na rzecz dziesiątek różnych firm (małych, śmiesznych i najczęściej niezwiązanych z energetyką). W ten sposób z wiedzy i doświadczenia specjalistów korzystali inni, pieniądze wyciekały bezpowrotnie z ENERGOPOMIARu a przybywało złych doświadczeń. Co bardziej niecierpliwi odchodzili z naszej firmy na zawsze, zakładali swoje firmy lub wyjeżdżali do pracy za granicę. By temu wreszcie położyć kres koleżeńska grupa inicjatywna rozpoczęła przygotowania do przekształcenia Zakładu Elektrycznego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Działania te poprzedzone licznymi dyskusjami, szkoleniami itp. zakończyły się pełnym sukcesem 14 sierpnia 1992 r. w dniu, w którym to nastąpiło oficjalne zawarcie umowy spółki. A tak przy okazji tej daty: w dwa albo trzy lata później energetyka zawodowa uznała oficjalnie dzień 14 sierpnia za swoje święto zawodowe – Dzień Energetyka – nas to cieszy i nie rościmy sobie do tego dnia prawa własności.

Akt notarialny podpisało 57 Wspólników, którzy objęli 310 udziałów po 300 zł każdy, z czego 56 Wspólników pracowników firmy, obejmowało 65 % zgromadzonego kapitału, co wyraźnie świadczyło o jej prywatnym charakterze.

Z głównym Wspólnikiem firmą ENERGOPOMIAR (35 % kapitału) zawarto umowę dotyczącą dzierżawy majątku, sprzętu i aparatury a także przejęcia wszystkich praw, zobowiązań i produkcji w toku.
Wybrano pierwszy czteroosobowy Zarząd Spółki, gdzie Prezesem został Kol. Jerzy Jendroszczyk oraz trzy osobową Radę Nadzorczą łącznie z przedstawicielem głównego Wspólnika. Siedziba spółki została umiejscowiona w Gliwicach przy ul Świętokrzyskiej 2. Cała załoga spółki liczyła w dniu startu około 180 osób. Organizacja prawidłowej pracy firmy wymagała: zarejestrowania spółki w PIP, w Sądzie Rejestrowym, założenia konta bankowego, wdrożenia i uruchomienia własnych służb finansowo – księgowych z odpowiednim oprogramowaniem, opracowania wszelakich regulaminów, prawidłowego posługiwania się Kodeksem Handlowym i najważniejsze - znalezienia się szybko w nowej rzeczywistości.

No i ruszyliśmy do przodu.

Pod koniec 1992 roku funkcjonował już w pełni własny system F-K. Nastąpiła szybka komputeryzacja firmy, rozpoczął pracę zespół marketingowo – reklamowy, wreszcie co było najważniejsze, wśród całej załogi zaczął utrwalać się nieodwracalny fakt: od tej pory rachunek zysku i strat będzie zawsze „po pierwsze”, a „po drugie” możemy liczyć tylko i wyłącznie na siebie.
Działalność techniczną prowadziliśmy w ramach trzech dużych działów (maszyn, sieci i produkcji) oraz trzech zespołów (aparatury pomiarowej, informatyki i gospodarki energetycznej). Funkcjonowały również nasze mini przedstawicielstwa w terenie (Łódź, Kraków, Bydgoszcz i Warszawa). Z początku wydawało się, że nasz dotychczasowy zakres oferowanych usług technicznych, stosowana technologia pomiarów i badań jak i oferta produkcyjna w zupełności wystarcza. I tak prawie by było gdyby nie to, że:

  • Nagle wokół nas szybko zaczęła wyrastać konkurencja.
  • Przestaliśmy być w niektórych dziedzinach wiecznymi monopolistami.
  • Inni też poczuli smak prywatyzacji i też już nauczyli się odróżniać zysk od straty.
  • Na rynku zaczęły się pojawiać nowoczesne wyroby z branży energetycznej, dalece zaawansowane technicznie, z zagranicy i jeszcze na dodatek po rozsądnych cenach.
  • Nastąpił burzliwy rozwój gospodarki i burzliwe zmiany w przepisach, normach, zarządzeniach.

Czy udało pokonać się piętrzące przed nami trudności? Jasne, że tak!

Począwszy od roku 1992 aż do dziś wykonywaliśmy i wykonujemy usługi oraz produkujemy dla ponad 500 podmiotów gospodarczych rocznie. Były to poza energetyką zawodową (Elektrownie, PSE, Zakłady Energetyczne – około 60 %) firmy takie jak Elbudy, Elektromontaże, Energoprojekty, Elektrobudowy, fabryki: kabli, transformatorów, rozdzielnic, porcelany elektrotechnicznej, zabezpieczeń a także firmy przemysłowe (kopalnie, huty, KGHM, ORLEN).

W latach tych uczestniczyliśmy w pracach pomiarowych, uruchomieniowych i modernizacyjnych na wszystkich stacjach elektroenergetycznych 400 kV. Uruchomiliśmy dławiki kompensujące i układy kondensatorowe ŚN w stacjach elektroenergetycznych 400 kV. Wykonujemy badania urządzeń elektrycznych pierwotnych i wtórnych w elektrowniach zawodowych i na stacjach elektroenergetycznych 400, 220 i 110 kV.

Wykonaliśmy setki ekspertyz i badań poawaryjnych dotyczących transformatorów, linii kablowych i napowietrznych, rozdzielnic, baterii akumulatorowych, generatorów, silników, ograniczników przepięć, przekładników, zabezpieczeń i układów łączności. Wykonaliśmy dziesiątki ekspertyz z dziedziny ochrony przeciwporażeniowej, pomiarów wpływu na ludzi i środowisko pól elektromagnetycznych, hałasu, wibracji i drgań. Badaliśmy termowizyjnie: linie i stacje, domy i kominy, kotły i piece z ziemi i powietrza.

Uczestniczymy lub wręcz jesteśmy współorganizatorami takich ważnych dla energetyki zawodowej prac jak: obrona i odbudowa systemu elektroenergetycznego w warunkach awarii systemowej oraz uruchamiania układów stacyjnej automatyki napięciowej. 

Uczestniczyliśmy przy połączeniu się z systemem UPCTE, a nasze urządzenia typu MUW realizowały to połączenie.

Wykonaliśmy wiele prac studialnych dotyczących kompensacji mocy biernej i zasad rozliczeń pomiędzy PSE a odbiorcami energii elektrycznej.

Zespół aparatury pomiarowej sprawdził, naprawił i uwierzytelnił tysiące przyrządów pomiarowych.

Wprowadziliśmy na rynek sporo nowej aparatury kontrolno-pomiarowej, przyrządów i zabezpieczeń m. in. cyfrowe analizatory obwodów trójfazowych ANOT –10, komputerowe zestawy do diagnostyki transformatorów typu UDT oraz sprawdzania zabezpieczeń typu APZL, modele cieplne transformatorów typu MCT i wskaźniki położenia przełącznika zaczepów typu PZT, specjalistyczne sekundomierze typu SM, mierniki niejednoczesności działania styków wyłącznika typu MND, wskaźniki użycia magnesu neodymowego typ WMN-1, urządzenie telesterowania typu RL64D oraz zabezpieczeń typu RPFk i RTZ.

W ramach naszej firmy działają: Akredytowane Laboratorium Badawcze Aparatury i Urządzeń Rozdzielczych (Certyfikat Akredytacji Nr 269/1/99) oraz Akredytowane Laboratorium Wzorcujące (Certyfikat AP 063). 

Przez te wszystkie lata utrzymuje się w Spółce wysoka sprzedaż a osiągane zyski pozwalają na coroczną wypłatę dywidendy dla Wspólników.

Przez te wszystkie lata systematycznie inwestujemy w nową aparaturę i sprzęt pomiarowy.

Wyposażyliśmy pracowników w nowoczesne środki łączności.

Uczestnictwo w przeróżnych targach, wystawach, konferencjach jest na trwale wpisane w naszą działalność – tym bardziej, że często kończyło się ono zdobyciem przez naszą firmę medali (i to złotych) za najlepszy wyrób, prezentację firmy lub ciekawe stoisko.

Kilkakrotnie byliśmy współorganizatorami sympozjów naukowych a artykuły naszych pracowników często pojawiają się w fachowych pismach naukowo-technicznych. 

Nigdy też nie zapomnieliśmy o tym co najważniejsze, czyli o kadrze fachowców i specjalistach firmy. Co roku rosną wynagrodzenia pracowników. Objęci oni byli i są nadal pełną opieką lekarską i ubezpieczeniową finansowaną przez spółkę. Do dyspozycji pracowników i ich rodzin jest fundusz świadczeń socjalnych, Organizujemy coroczne zabawy integracyjne a upominki świąteczne w postaci paczek lub bonów także na trwale wpisały się w działalność spółki.

Chętnie przyjmujemy na praktyki zawodowe studentów uczelni technicznych, widząc w nich potencjalnych przyszłych pracowników. Trwa powolne ale systematyczne przyjmowanie do pracy absolwentów uczelni technicznych oraz wdrażanie przyjętych pracowników do istniejących struktur.

Bardzo dobra współpraca z wieloma ośrodkami naukowo-badawczymi pozwala na podejmowanie się prac całościowych, co znacznym stopniu rozszerza zakres proponowanych usług.

 

MG1400-2
4-2
2-2

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.