Przegląd urządzeń produkowanych przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

Przegląd urządzeń produkowanych przez ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Spółka z o.o.

Autorzy:

mgr inż. Dominik Nanko
mgr Jacek Sanocki
ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice

Od wielu lat Energopomiar-Elektryka jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej oraz aparatury do testowania urządzeń automatyki elektroenergetycznej [1] [2].
Podstawę naszej produkcji stanowią nowoczesne przyrządy opracowane w oparciu o zgłaszane potrzeby i modernizowane w wyniku zdobywanych doświadczeń eksploatacyjnych. Ścisła współpraca z użytkownikami pozwoliła zoptymalizować parametry techniczne i możliwości pomiarowe do potrzeb i wymagań eksploatacji.

Asortyment wyrobów produkowanych obecnie przez naszą spółkę Energopomiar-Elektryka obejmuje:

 • urządzenia do diagnostyki i kontroli transformatorów,
 • urządzenia pomiarowe,
 • urządzenia do sprawdzania układów EAZ,
 • urządzenia do sprawdzania wyłączników,
 • urządzenia do badania przekładników prądowych,
 • zestawy do testowania instalacji uziemiających,
 • jednofazowe wymuszalniki prądu zmiennego,
 • aparaturę zabezpieczeniową,
 • urządzenia tłumiące przebiegi ferrorezonansowe w obwodach przekładników napięciowych,
 • rejestratory do oceny jakości transportu.

Urządzenia do diagnostyki i kontroli transformatorów 

Kompleksowe przeprowadzanie pomiarów przy badaniach pomontażowych, okresowych i poawaryjnych transformatorów zainstalowanych w energetyce zawodowej i przemysłowej zgodnie z Instrukcją Eksploatacji Transformatorów umożliwia układ do diagnostyki transformatorów typu UDT-1. Jest to komputerowy zestaw pomiarowy gromadzący w jednym urządzeniu wiele funkcji pomiarowych, pozwalający na łatwe obrabianie i archiwizowanie wyników pomiarów.

Urządzenie UDT-1 pozwala na wykonanie następujących pomiarów:,

 • czasów własnych i niejednoczesności działania podobciążeniowego przełącznika zaczepów,
 • ciągłości prądowej klatki wybierakowej,
 • rezystancji uzwojeń,
 • prądów magnesujących,
 • przy odpowiednim wyposażeniu można w sposób pośredni za pomocą pomiaru mocy rejestrować przebieg momentu obrotowego silników przełącznika zaczepów.

Układ składa się z czterech podstawowych podzespołów:

 • zasilacza prądu stałego,
 • modułów pomiarowych,
 • karty przetwornika A/C,
 • komputera.

Zasilacz prądu stałego umożliwiający wymuszenie prądu w zakresie do 20 A wykorzystywany jest przy badaniu podobciążeniowego przełącznika zaczepów oraz przy pomiarze rezystancji uzwojeń.
Moduły pomiarowe składające się w głównej mierze z kondycjonerów napięciowych dopasowują sygnały z badanego transformatora do poziomów wejściowych karty A/C i zabezpieczają obwody karty przed skutkami przepięć mogącymi powstać podczas pomiarów.

Komputer przemysłowy wyposażony w monitor i klawiaturę oraz kartę sieciową i nagrywarkę CD-RW umożliwia pracę w sieciach lokalnych, zapewnia dostęp do Internetu i pozwala na archiwizację danych. Oprogramowanie dla środowiska Windows tworzy raporty oraz bazy danych z pomiarów.
Wszystkie podzespoły, za wyjątkiem zasilacza, umieszczone są w przemysłowej obudowie typu Euro4U.
Układ został nagrodzony na 17. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2004 w Bielsku - Białej medalem Prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Do kontroli cieplnej transformatorów jest przeznaczony model cieplny typu MCT-10. Jego zadaniem jest odwzorowanie temperatury najgorętszego punktu izolacji stałej uzwojenia transformatora na podstawie informacji o temperaturze oleju w górnej warstwie i wartości prądu obciążenia transformatora. Przyrost temperatury uzwojenia w stosunku do temperatury oleju jest obliczany na podstawie nieliniowej funkcji o współczynnikach określonych przez parametry cieplne transformatora wyznaczane w próbie nagrzewania danego typu transformatora. Temperatura oleju mierzona jest za pomocą sondy termooporowej (Ni 100 lub Pt 100) umieszczonej w kieszeni na pokrywie transformatora.

Model cieplny MCT-10 jest oparty o technikę cyfrową z zakodowanymi w pamięci charakterystykami nagrzewania i stygnięcia, co zapewnia powtarzalność pomiaru oraz wysoką jego dokładność. Na dwóch wyświetlaczach podawana jest temperatura oleju oraz uzwojenia. Wyjściowe przekaźniki działające odpowiednio przy przekroczeniu dwóch nastawialnych zakresów temperatur oleju i dwóch lub trzech zakresów temperatur uzwojeń umożliwiają pobudzenie sygnalizacji i uruchamianie urządzeń chłodzących.
Informacje o mierzonych temperaturach oleju i uzwojenia, o nastawionych progach przekroczenia temperatury oleju i uzwojenia oraz o zadziałaniu i odpadzie przekaźników wyjściowych są podawane do komputerowego systemu nadzoru i sterowania stacji poprzez złącze RS485 zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

Do wizualizacji pracy podoobciążeniowego przełącznika zaczepów (PPZ) transformatora jest przewidziany wskaźnik położenia PPZ typu PZT 21÷30. Urządzenie składa się z nadajnika i odbiornika. Nadajnik złożony z 27 pozycyjnego przełącznika obrotowego i płytki kodera, sprzężony mechanicznie z przełącznikiem transformatora wysyła informacje o jego położeniu. Odbiornik zainstalowany na tablicy sygnalizacyjnej pola danego transformatora wyświetla numer pracującego zaczepu. Informacja ta w zależności od typu wskaźnika (od PZT-25 do PZT-29 ) jest wyprowadzana z odbiornika w postaci prądu stałego (05 mA lub 025 mA) lub w kodzie binarnym względnie w BCD w postaci napięcia stałego lub izolowanych zestyków przekaźników kontaktronowych. Odbiornik najnowszej wersji wskaźnika typu PZT-30 oprócz wyświetlania numeru pracującego zaczepu rejestruje również dane operacyjne z pracy PPZ takie jak: całkowita liczba przełączeń, kierunek zmian przełączania wraz z czasem i datą zaistnienia zdarzenia oraz przedstawia statystykę pracy, czyli podaje w procentach czas pracy na poszczególnych zaczepach w stosunku do wybranego okresu. Zarejestrowane dane operacyjne mogą być przekazane do sytemu nadzoru stacji poprzez złącze RS485 z protokołem MODBUS RTU. Odbiornik wskaźnika PZT-30 może współpracować również z nadajnikami innych firm pracujących w kodzie binarnym lub w kodzie BCD.

Urządzenia pomiarowe

W grupie urządzeń pomiarowych na uwagę zasługuje mikroprocesorowy miernik i analizator obwodów jedno- i trójfazowych typu ANOT-10.

Mikroprocesorowy analizator typu ANOT-10 posiada zatwierdzenie typu w Głównym Urzędzie Miar oraz został nagrodzony na IX Targach ENERGETAB w Bielsku – Białej i na VIII Międzynarodowych Targach Elektrotechniki, Elektroniki i Elektroenergetyki ELTARG w Katowicach.

Przyrząd umożliwia pomiar następujących parametrów:

 • napięć i prądów fazowych,
 • napięć międzyfazowych,
 • mocy czynnej, biernej i pozornej 1-fazowych,
 • współczynników mocy czynnej fazowej – cos φ,
 • przesunięć fazowych między dowolnym prądem i napięciem,
 • mocy czynnej 3-fazowej w układzie Arona,
 • mocy czynnej, biernej i pozornej 3-fazowej,
 • energii czynnej, biernej i pozornej,
 • częstotliwości,
 • kolejności wirowania faz,
 • bilansów mocy w różnych konfiguracjach napięć i prądów potrzebnych do stwierdzenia poprawności połączeń przekładników prądowych oraz napięciowych z licznikami energii elektrycznej lub zabezpieczeniami,
 • błędów liczników energii elektrycznej,
 • całkowitych współczynników odkształceń harmonicznych THD,
 • stosunków harmonicznych napięć i prądów do harmonicznej podstawowej,
 • przekładni przekładników prądowych.

Mierzone wartości napięć i prądów są przedstawione na wyświetlaczu w postaci graficznej w formie wykresu wektorowego.

Wyniki pomiarów są odczytywane na wyświetlaczu LCD, mogą być zapisane i cyklicznie gromadzone w pamięci wewnętrznej lub wydrukowane na drukarce. Łącze RS232 umożliwia przekazanie wyników pomiarów oraz przebiegów napięć i prądów do komputera.

Zakres pomiarowy prądu może być rozszerzony przez podłączenie cęgów Dietza lub elastycznych pętli prądowych.

Przyrząd posiada automatyczny dobór zakresów pomiarowych oraz automatyczne dopasowanie do napięcia zasilania 110 lub 220 V, 50 Hz. Całość wraz z cęgami Dietza lub drukarką jest umieszczona w walizce

Urządzenia do sprawdzania układów EAZ

Produkowane przez Energopomiar-Elektrykę urządzenia umożliwiają sprawdzanie zabezpieczeń impedancyjnych (APZL–E), zabezpieczeń ziemnozwarciowych (PF), synchronizatorów i przekaźników częstotliwościowych (WPSF).

Do eksploatacyjnego sprawdzania na obiektach energetycznych wszystkich zabezpieczeń impedancyjnych przeznaczony jest wygodny do transportu i przenoszenia aparat typu APZL–E. Urządzenie to ze względu na funkcjonalność, małe gabaryty i ciężar oraz walizkową obudowę zaspakaja potrzeby służb eksploatacyjnych.

Aparat APZL–E jest zasilany z sieci jednofazowej prądu przemiennego o napięciu 220 V, 50 Hz wytwarzając w sterowniku mikroprocesorowym gwiazdę napięć trójfazowych oraz jednofazowy prąd przesuwany względem gwiazdy napięć w pełnym zakresie kątowym.

Nastawianie parametrów wielkości wyjściowych napięć i prądu dokonuje się za pomocą klawiatury, a odczytuje na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu graficznym.

Aparatem tym można przeprowadzać dwa rodzaje prób:

 • próby standardowe określone i zaprogramowane na stałe - typowe dynamiczne próby zwarciowe z wyborem rodzaju zwarcia (RO, SO, TO, RS, ST, TR), z wyborem cyklu pracy ( W, WZ, WZW ),
 • próby użytkownika – zdejmowanie różnego rodzaju charakterystyk i wykonanie dynamicznych prób zwarciowych dla parametrów określonych według indywidualnych potrzeb użytkownika.

APZL–E mierzy i dokonuje automatycznej korekcji generowanych przebiegów tak, aby różnice między wartościami nastawianymi, a generowanymi mieściły się w granicach błędów pomiarowych.

Część pomiarowa mierzy i umożliwia odczyt następujących parametrów:

 • napięć fazowych i międzyfazowych,
 • prądu,
 • przesunięć fazowych między napięciami oraz prądem i dowolnym napięciem,
 • impedancję wybranej pętli zwarciowej,
 • czterech różnych czasów typowych dla próby zwarciowej w cyklach WZ i WZW.

Separacja obwodów wewnętrznych od dołączonych obwodów zewnętrznych oraz metalowa walizka zapewniają skuteczną odporność przed oddziaływaniem zewnętrznych zakłóceń.

Sprawdzenie filtrów składowych symetrycznych zgodnych i przeciwnych, znajdujących się w zabezpieczeniach oraz sprawdzenie zabezpieczeń kontrolujących asymetrię obciążenia umożliwia generator prądu trójfazowego typu GP3F. Jest on przeznaczony do wymuszania prądu (trójfazowego, dwufazowego lub jednofazowego) w układach z uziemionym punktem gwiazdowym – do wartości 20 A przy mocy wyjściowej równej 40 VA/fazę. Ma on dwustopniową regulację natężenia prądu: współbieżną dla wybranych faz oraz indywidualną dla każdej z faz osobno. Przy regulacji prądy w poszczególnych fazach nie wpływają na siebie.

Przekaźniki ziemnozwarciowe można sprawdzać za pomocą przesuwnika fazowego typu PF. Jest to przenośne urządzenie umieszczone w walizce o wymiarach 430320110 mm umożliwiające wykonanie pomiarów kąta zadziałania, czułości prądowych i napięciowych oraz czasu zadziałania.

Urządzenie wytwarza dwa przebiegi sinusoidalne: napięciowy i prądowy, o regulowanych wartościach modułów i regulowanym kącie wzajemnego przesunięcia fazowego. Przesuwnik jest wyposażony w woltomierz, amperomierz oraz mikroprocesorowy miernik kąta i czasu.

Do sprawdzania synchronizatorów oraz urządzeń EAZ reagujących na zmianę częstotliwości jest przeznaczone przenośne urządzenie typu WPSF.

W urządzeniu są wytwarzane dwa sinusoidalne napięcia podawane na zaciski urządzeń badanych. Trzy wewnętrzne mierniki umożliwiają pomiar wielkości wyjściowych oraz pomiar parametrów działania urządzenia badanego. Jedno z generowanych napięć jest o stałej częstotliwości wynoszącej 50 Hz, a drugie o częstotliwości nastawianej w zakresie od 45 do 55 Hz z dokładnością do 0,01 Hz. Wartości napięć wyjściowych można regulować płynnie w zakresie od 0 do 120 V i są one mierzone przez dwa wewnętrzne woltomierze. Trzeci miernik mierzy częstotliwość przebiegu regulowanego, poślizg (względną różnicę częstotliwości obydwu przebiegów), kąt przesunięcia między nimi oraz czas działania urządzenia badanego.

Za pomocą urządzenia można wykonać badania:

 • synchronizatora:
  - pomiar czasu wyprzedzenia w funkcji poślizgu,
  - pomiar wartości poślizgu granicznego,
  - pomiar czasu trwania impulsu,
 • przekaźnika częstotliwościowego: 
  - pomiar częstotliwości rozruchowej i powrotnej,
  - pomiar czasu zadziałania,
 • przekaźnika kontroli synchronizmu:
  - pomiar kąta rozruchu i powrotu,
  - pomiar poślizgu granicznego.

Urządzenia do sprawdzania wyłączników

Rodzaje prób oraz parametry jakie powinny spełniać wyłączniki ujęte są w normie PN – E – 04700 [3] oraz w dokumentacjach technicznych wytwórców poszczególnych wyłączników.

Norma precyzuje wartości rezystancji izolacji, parametry oleju w wyłącznikach olejowych, spadki ciśnień dla wyłączników gazowych i powietrznych oraz podaje rodzaje prób i pomiarów, jakie powinno się wykonać przy badaniach wyłączników.

W ramach okresowych sprawdzeń służby eksploatacyjne powinny między innymi wykonać próby funkcjonalne, zmierzyć czasy własne wyłączników, które powinny być zgodne z danymi wytwórcy, zmierzyć czasy niejednoczesności otwierania i zamykania zestyków wyłącznika oraz zmierzyć rezystancje głównych torów prądowych.

Czasy niejednoczesności otwierania i zamykania zestyków wyłącznika zależą od jego rodzaju i sposobu sprzęgnięcia biegunów i nie powinny być większe od 5 ms przy biegunach sprzęgniętych mechanicznie i 20 ms przy wyłącznikach wieloprzerwowych z zestykami połączonymi szeregowo w biegunie.

Pomiary czasów własnych oraz czasów niejednoczesności umożliwiają mierniki niejednoczesności działania zestyków wyłącznika typu MND–1, MND–6, MND–12 i MND–20.

Mierniki te wykonane w oparciu o technikę mikroprocesorową są przeznaczone do równoczesnego pomiaru czasów otwierania i zamykania od 3 do 12 zestyków wyłącznika, co pozwala określić niejednoczesność ich działania, a miernik MND-20 umożliwia również rejestrację prądów płynących przez cewki wyłącznika.

Pomiar w nich jest inicjowany pojawieniem się zewnętrznego napięcia na zaciskach miernika, które jest jednocześnie podawane na cewkę wyłącznika. Przy zastosowaniu miernika MND-6 (przy wykorzystaniu urządzenia do SPZ) dzięki dwom wejściom inicjującym można mierzyć czasy w cyklach WZ, ZW i WZW. Automatyczne sterowanie cewek i dobór odpowiednich czasów w mierniku MND-20 daje dodatkowo możliwość pomiaru w cyklu: wyłącz-opóźnienie-załącz-wyłącz (WZW*), przy uwzględnieniu czasu zbrojenia wyłącznika.

Dzięki zastosowaniu tranzystorów IGBT, których czasy załączania i wyłączania są znikomo małe w porównaniu z maksymalną rozdzielczością pomiaru (0,1 ms) czasy trwania impulsów sterujących i przerw pomiędzy nimi są regulowane, co ułatwia sterowanie różnego rodzaju wyłączników.

Wewnętrzna konstrukcja zapewnia tłumienie zakłóceń indukowanych w przewodach połączeniowych. W czasie trwania pomiaru jest kontrolowany stan zestyków wyłącznika, przy czym częstotliwość próbkowania i czas pomiaru mogą być ustawiane w zależności od potrzeb. Wyniki sześciu ostatnich pomiarów są zapamiętane i ukazane na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu, wydrukowane na drukarce, bądź mogą zostać przesłane do komputera za pomocą złącza RS 232. Wydruki czasowe zawierające informacje o stanie poszczególnych styków w funkcji czasu mogą być przedstawione z rozdzielczością mniejszą, większą lub równą rozdzielczości pomiaru.

Mierniki te są przenośnymi przyrządami zasilanymi z akumulatora (za wyjątkiem MND-20) umieszczonymi w wygodnych do przenoszenia walizkach.

Rezystancje głównych torów prądowych wyłącznika zgodnie z normą PN – E – 04700 [3] powinny być mierzone przy prądzie stałym nie mniejszym niż 100 A i spełniać wymagania wytwórcy. Wytwórcy stawiają różne dodatkowe wymagania odnośnie warunków pomiaru i tak np. ZWAR zaleca pomiar swoich wyłączników przy poziomie tętnień poniżej 10%, a firma ABB narzuca pomiar rezystancji wyłączników typu DLF przy prądzie 300 A. Do pomiarów tych można używać zasilaczy (wymuszalników) prądu stałego typu WPS–300 lub WPS–600.

Zasilacze WPS–300 i WPS–600 są mikroprocesorowymi urządzeniami przeznaczonymi do generacji prądów o stabilizowanej wartości w zakresie do 300 A dla WPS – 300 i do 600 A dla WPS – 600 przy tętnieniach poniżej 1 %. Zbudowane na bazie zasilaczy impulsowych mierzą one prąd wyjściowy oraz spadek napięcia na obwodzie zewnętrznym. Wielkości te oraz obliczona wartość rezystancji z wyeliminowaną programowo rezystancją przewodów połączeniowych są rejestrowane cyklicznie co 1 sekundę w pamięci, wyświetlane na ekranie oraz poprzez złącze RS 232 przesyłane do PC celem archiwizacji i dalszej obróbki w arkuszu kalkulacyjnym.

Wymuszalniki mogą być wykorzystane do oceny jakości elektrycznych połączeń śrubowych oraz do pomiaru przyrostów rezystancji podczas nagrzewania toru prądowego.

Urządzenie do sprawdzania przekładników prądowych

Badania jakim powinny podlegać przekładniki prądowe ujęte są w normach
PN – E – 04700 [3] oraz PN – IEC 185 [4].
Norma PN – E – 04700 [3] dotycząca badań pomontażowych odbiorczych narzuca wymagania odnośnie oporności izolacji i właściwego doboru parametrów do obwodu, z którym przekładnik współpracuje.
Norma PN – IEC 185 [4] precyzuje badania, jakim powinny podlegać przekładniki przy próbie typu lub próbie wyrobu oraz definiuje błędy przekładników istotne dla pracy zabezpieczeń: błąd prądowy, błąd kątowy i błąd całkowity.
Błąd całkowity zdefiniowany jako suma wektorowa błędu prądowego i błędu kątowego przedstawia największą możliwą wartość błędu prądowego i błędu kątowego. Błąd ten świadczy o odchyleniu od idealnego przekładnika prądowego powodowanym przez wyższe harmoniczne występujące w uzwojeniu wtórnym, a które nie występują w uzwojeniu pierwotnym.
Wprowadzone ostatnio do eksploatacji zabezpieczenia cyfrowe mierzą impedancję z dokładnością 0,5% i dlatego na dokładność całego układu pomiarowego znaczący wpływ ma dokładność przekładników. Błąd prądowy jest istotny dla członów nadprądowych i członów impedancyjnych, błąd kątowy dla członów kierunkowych, a błąd całkowity dla układów różnicowych.

Przy badaniach okresowych, czy poawaryjnych powinno się mierzyć nie tylko przekładnię przekładników, ale również wielkości poszczególnych błędów, które mogą mieć wpływ na wyjaśnienie działania zabezpieczeń. Do przyrządów umożliwiających sprawdzenie przekładników prądowych należy wymuszalnik prądowy typu WP–1000 łączący obwód dużej mocy z techniką sterowania mikroprocesorowego.

Prąd wyjściowy wymuszalnika jest regulowany w zakresie od zera do 3000 A. Do 1200 A prąd może płynąć przez czas dowolnie długi. Powyżej 1200 A czas sukcesywnie maleje ze wzrostem prądu (do 1 s przy 3000 A). Próba uzyskania prądu większego od 3000 A kończy się natychmiastowym wyłączeniem wymuszalnika. Maksymalna moc dostarczona wynosi 3 kVA.
Wyposażenie wymuszalnika w dwa dodatkowe regulowane źródła napięciowe: 500 V/5A i 2500 V/1A, pozwala na zdejmowanie charakterystyk magnesowania przekładników 1A i 5A.
Przy pomiarach przekładników prądowych do wymuszalnika są doprowadzone napięcie i prąd z uzwojenia wtórnego, a ich wartości oraz wartość prądu płynącego przez uzwojenie pierwotne są wyświetlane na ekranie wyświetlacza graficznego. W oparciu o wielkości pierwotne i wtórne są obliczone wielkości charakteryzujące przekładnik:

 • wartość rzeczywistej przekładni,
 • uchyb prądowy,
 • uchyb kątowy,
 • uchyb całkowity,
 • moc przekładnika,

przy czym potrzebną do obliczeń wartość przekładni nominalnej wprowadza się do zespołu cyfrowego za pośrednictwem lokalnej klawiatury. Każdą z mierzonych lub wyliczonych wielkości można przedstawić w postaci wykresu danej wielkości w funkcji prądu. Zwiększając powoli od zera prąd wykreśla się na ekranie żądaną charakterystykę w postaci zbioru punktów tym gęstszych im wolniejsza zmiana prądu.

Wszystkie mierzone i obliczone wielkości mogą być zapamiętane i odtworzone w dowolnym czasie lub przesłane do komputera za pośrednictwem łącza RS232. Przegląd zarejestrowanych danych następuje w postaci wykresu lub tabeli zarejestrowanych punktów.

Oprogramowanie umożliwia na podstawie przeprowadzonych pomiarów obliczyć liczbę przetężeniową przekładnika.

Wymuszalnik można również wykorzystać do pomiarów czułości prądowych oraz czasów działania przekaźników nadprądowych.

Wymuszalnik waży 50 kg i znajduje się w dwóch obudowach umocowanych w konstrukcji nośnej ułatwiającej transport.

Zestaw do testowania instalacji uziemiających

Testowanie instalacji uziemiających przeprowadza się w oparciu o wskazówki zawarte w normie PN – IEC – 60364-6-61 [5] dotyczące sprawdzania instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych oraz w normie PN – E – 05115 [6] dotyczące instalacji prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. Do tych pomiarów, których celem jest sprawdzenie, czy instalacja zapewnia odpowiednią ochronę przeciwporażeniową jest przeznaczony zestaw złożony z zadajnika napięć rażenia typu: ZNR-1, ZNR-2 lub ZNR-3 oraz miernik napięć rażenia typu MNR-1. Zadajniki ZNR-1, ZNR-2 i ZNR-3 różnią się między sobą mocą wyjściową i wielkością napięć wyjściowych.

Za pomocą zestawu można zmierzyć rezystancję (impedancję) badanego układu uziomowego metodą techniczną i spodziewane napięcia dotykowe i krokowe.

Zadajnik wymusza przepływ prądu w pomiarowym obwodzie prądowym, który stanowią: badany układ uziomowy – pomocniczy uziom prądowy – łączące je przewody.

Odizolowanie od siebie uzwojeń strony pierwotnej i wtórnej transformatora urządzenia ZNR umożliwia elektryczne odseparowanie pomiarowego obwodu prądowego od sieci elektrycznej zasilającej.

W wyniku przepływu prądu pomiarowego w obwodzie „badany układ uziomowy – pomocniczy uziom prądowy” wymuszony zostaje spadek napięcia na rezystancji badanego układu uziomowego. Wymuszone spadki napięć dotykowych i krokowych mierzy się miernikiem napięć rażenia typu MNR-1.

Jednofazowe wymuszalniki prądu zmiennego

Energopomiar–Elektryka produkuje cały szereg wymuszalników prądu zmiennego przeznaczonych do sprawdzania i regulacji układów zależnych od wartości przepływającego prądu, tj. wyzwalaczy termicznych, przekaźników nadprądowych, wyzwalaczy prądowych itp.

Wielkości wymuszalników zależą od wartości i czasu wymuszenia określonego prądu i napięcia. Najmniejszy z wymuszalników jest do 20 A, 50 Hz, a największy do 2200 A, 50 Hz. Wymuszalniki są wyposażone w amperomierz, woltomierz oraz sekundomierz, co pozwala: określić czułości prądowe, napięciowe oraz wykonać pomiary czasów zadziałania i odpadu. W zależności od typu moc wyjściowa może wynosić od 500 VA do 6000 VA. Do mierzenia rezystancji zestyków różnego typu łączników metodą pomiaru spadku napięć jest wymagany zgodnie z normą PN – E – 04700 [3] prąd stały o wartości minimum 100 A.

Aparatura zabezpieczeniowa

Produkcja aparatury zabezpieczeniowej obejmuje zabezpieczenie porównawczo-fazowe, jednostrefowe zabezpieczenie rozcinające, zabezpieczenie ziemnozwarciowe, przekaźnik do kontroli synchronizmu oraz urządzenie telesterowania. Wśród tej aparatury na uwagę zasługuje ostatnio opracowane urządzenie telesterowania typu RL-64D. Nadaje się ono doskonale do realizacji cyfrowych kanałów transmisyjnych dla potrzeb zabezpieczeń i nadzoru obiektów elektroenergetycznych oraz dla potrzeb telekomunikacji w systemie elektroenergetycznym. Urządzenia te pozwalają na kojarzenie zabezpieczeń w celu otrzymania w pełni selektywnego układu zabezpieczeń odcinkowych oraz transmitowanie sygnałów wyłączających z systemu zabezpieczeń rozdzielni wysokiego napięcia lub z systemów nadzoru stacji elektroenergetycznych. Bezpieczeństwo, pewność i czas transmisji to najważniejsze parametry, jakie muszą spełniać urządzenia telesterowania. Wykorzystanie technik mikroprocesorowych i przetwarzania cyfrowego sygnałów pozwoliło zapewnić wysoką jakość transmisji i spełnić wymagania odnośnie przesyłania sygnałów zezwalających, blokujących i bezpośredniego wyłączenia. Oprócz transmisji sygnałów telezabezpieczeniowych urządzenie RL-64D udostępnia również kanały transmisji sygnałów telefonicznych oraz danych cyfrowych.

Urządzenie telesterowania RL-64D składa się z części rozkazowej odpowiedzialnej za obsługę sygnałów dwustanowych oraz z części transmisyjnej. Część transmisyjna urządzenia realizuje przesyłanie sygnałów rozkazowych, a po wyposażeniu w odpowiednie moduły interfejsów może zapewnić ciągłą transmisję cyfrowych sygnałów zabezpieczeń, np. dla zabezpieczeń porównawczych, a także może być telekomunikacyjną krotnicą dostępową oferującą analogowe i cyfrowe kanały transmisji o łącznej przepływności 2 Mbit/s.

Tor transmisyjny dla urządzeń RL-64D stanowi kabel światłowodowy, przez który urządzenia mogą pracować samodzielnie. Istnieje możliwość współpracy poprzez cyfrowy kanał transmisyjny zbudowany w oparciu o urządzenia światłowodowe lub inne urządzenia transmisyjne zapewniające wymaganą przepływność kanału transmisyjnego, np. przy krótkich odległościach urządzenia pracujące poprzez kable.

Urządzenie posiada system nadzoru i monitoringu wykorzystujący interfejs ethernet 100M. System ten umożliwia konfigurację urządzenia, rejestrację zdarzeń oraz zdalny nadzór urządzeń RL-64D.

Urządzenie jest umieszczone w kasecie o szerokości 19” i wysokości 3U.

Rejestrator oceniający jakość transportu

Szereg urządzeń takich jak: transformatory, generatory, sprzęt medyczny, itp. wrażliwych na powstające w czasie spedycji przeciążenia wymagają nadzorowania transportu celem przeanalizowania, czy przekroczone zostały w czasie transportu dopuszczalne określone w instrukcjach przewozowych przeciążenia mogące spowodować uszkodzenia lub pogorszenie parametrów technicznych. Nadzór taki jest potrzebny przy udokumentowaniu powstałego w czasie transportu uszkodzenia.

Do oceny jakości transportu jest przeznaczony rejestrator wstrząsów RW-1 dokonujący pomiarów przyspieszeń w 3 osiach X, Y i Z w zakresie do 6g. 

Do pamięci zapisywane są pomiary, które przekraczają zadany poziom, ustawiany niezależnie dla każdej z osi. Urządzenie zapisuje datę, czas, oś, wartość oraz kierunek zadziałania przyśpieszenia. Rejestrator posiada opcję kalibracji czujnika przyspieszeń, sprawdzenia stanu baterii oraz rejestruje historię uruchomień, wyłączeń i zatrzymań rejestracji. Wyposażony w drukarkę termiczną umożliwia stworzenie dokumentacji z pomiarów. Posiada także złącze RS-232, którym te same informacje mogą zostać przesłane do komputera w celu dalszej obróbki. Urządzenie posiada dwie baterie, z których jedna zasila sterownik, a druga drukarkę. Pracą urządzenia sterujemy za pomocą klawiatury i wyświetlacza LCD.

Uwagi końcowe

Produkcja omówionych urządzeń to część działalności produkcyjnej spółki Energopomiar-Elektryka, która od lat bazuje na opracowaniach własnych. Oferta ta przeznaczona jest w głównej mierze dla służb i zespołów zajmujących się eksploatacją urządzeń i układów EAZ oraz urządzeń związanych z dystrybucją energii elektrycznej.

Urządzenia te są na bieżąco modernizowane korzystając z uwag naszych specjalistów wykonujących prace na obiektach elektroenergetycznych.

Szczegółowe opisy produkowanych urządzeń znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.elektryka.com.pl

Literatura:

 1. Katalog produkcji ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o., Gliwice 2005 dostępny na stronie firmowej pod adresem: www.elektryka.com.pl
 2. Opisy, instrukcje obsługi urządzeń produkowanych przez ZPBE Energopomiar-Elektryka Sp. z o.o.
 3. Norma PN – E – 04700 „Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych”
 4. Norma PN – IEC 185 „Przekładniki prądowe”
 5. Norma PN – IEC – 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”
 6. Norma PN – E – 05115 Instalacje elektryczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV”

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.