Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

Nowelizacja Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów

 

W dniu 10 czerwca b.r. odbyło się spotkanie Zespołu Redakcyjnego inicjujące prace nad nowelizacją wydanej w 2006 r. Ramowej Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET). Było to inauguracyjne zebranie mające na celu rozpoczęcie prac nad dostosowaniem dotychczasowego wydania Instrukcji do obecnych wymogów w dziedzinie zarządzania i eksploatacji transformatorów.

Do dyskusji nad celowością, zakresem i tematyką niezbędnych zmian zaproszeni zostali przedstawiciele:

 • spółek dystrybucyjnych,
 • elektrowni i elektrociepłowni,
 • Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
 • producentów transformatorów,
 • zakładów remontowych i produkcyjnych,
 • przemysłu z wyróżnieniem górnictwa i miedzi,
 • Instytutu Energetyki,
 • ZPBE Energopomiar-Elektryka.

Podczas spotkania Pan Waldemar Olech przedstawił krótki rys historyczny dotychczasowych wydań Instrukcji, a także omówił jej przydatność, obecny stan prawny oraz ilość jej użytkowników. Objaśnił również zgromadzonym, dlaczego pojawiła się konieczność znowelizowania IET. Podkreślił, że w nowej jej wersji powinny być umieszczone aktualne standardy, praktyczne wskazówki pomocne w rozwiązywaniu obecnie pojawiających się problemów w praktyce eksploatacyjnej transformatorów, a także musi zostać uzupełniona o informacje, których, według użytkowników, zabrakło w obecnej edycji.

Następnie, w krótkich wystąpieniach, zostały zreferowane aktualne problemy, które pojawiły się w ostatnich latach i stanowią problem w eksploatacji transformatorów i szczególnie powinny być zaakcentowane w kolejnym wydaniu Instrukcji. I tak:

 • Pani dr inż. Teresa Buchacz przybliżyła problem obecności siarki potencjalnie korozyjnej w olejach mineralnych. Omówiła skutki jej działania oraz stosowane środki zaradcze. Zaprezentowała również fragmenty przewodu miedzianego oraz papieru izolacyjnego pokrytego warstwą siarczku miedzi pochodzące z uszkodzonego transformatora pracującego w zakładzie przemysłowym.
 • Kwestie monitoringu „on-line” zobrazował Pan dr inż. Marceli Kaźmierski. W skondensowany sposób scharakteryzował funkcjonowanie monitoringu, przedstawił stawiane zadania oraz ramowe wymagania systemowe, a także źródła niepewności tego układu i sposób ich ograniczania.
 • Diagnostykę izolatorów przepustowych transformatorów omówił Pan mgr inż. Jerzy Buchacz. Zapoznał zgromadzonych z wykorzystywanymi metodami pomiarowymi, kryteriami oceny otrzymanych wyników oraz z rodzajami monitorowania izolatorów przepustowych. Zademonstrował także czujnik do kontroli „on-line”.
\

W części roboczej spotkania Autorzy oraz zaproszeni goście przedstawiali sugestie zmian, swoje uwagi oraz propozycje nowych zagadnień istotnych w znowelizowanej IET.

W dyskusji głos zabrali:

 • Pan Andrzej Bagiński (PGE Dystrybucja Łódź) – ponieważ nie mógł uczestniczyć osobiście w posiedzeniu przesłał swoje uwagi do sekretariatu Zespołu Redakcyjnego IET [zostały zaprezentowane przez Pana Pawła Warczyńskiego];
 • Pan Marceli Kaźmierski (Instytut Energetyki Zakład Transformatorów Łódź);
 • Pan Ivo Pinkiewicz (Instytut Energetyki Zakład Transformatorów Łódź) - pod nieobecność Autora projekt zmian w załączniku „Wytyczne zamawiania transformatorów” przedstawił Pan Marceli Kaźmierski;
 • Pan Jan Malinowski (ABB Łódź);
 • Pani Halina Olejniczak (ZPBE Energopomiar - Elektryka Gliwice);
 • Pan Piotr Mański (Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Operator);
 • Pan Jerzy Wójcik (EDF Polska – Elektrociepłownia Kraków);
 • Pan Adam Rzeczkowski (VATTENFALL Network Services Poland Gliwice);
 • Pan Jacek Tkaczyk (Urząd Górniczy do Badań Kontrolnych Urządzeń Energomechanicznych Katowice);
 • Pan Janusz Sobota (Schneider Electric Energy Poland Mikołów);
 • Pan Jerzy Łukaszewski (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrownia Bełchatów);
 • Pan Jerzy Woś (TurboCare Lubliniec);
 • Pan Jan Mańka (TurboCare Lubliniec);
 • Pan Kazimierz Maciejewski ( KGHM CUPRUM Centrum Badawczo Rozwojowe Wrocław);
 • Pan Andrzej Rurański (Fabryka Transformatorów w Żychlinie);
 • Pan Zbigniew Szymański (ZPBE Energopomiar-Elektryka Gliwice);
 • Pan Aleksander Baranowski (VATTENFALL Network Services Poland Gliwice).

W trakcie spotkania omówiono propozycje wprowadzenia nowych zagadnień, uwag i uaktualnień dotychczasowej treści Instrukcji Eksploatacji Transformatorów (IET) wydanej w 2006 r. Podsumowując spotkanie, Pan Waldemar Olech jeszcze raz podkreślił potrzebę nowelizacji IET. Stwierdził, że Instrukcja ta, w zakresie użytkowania, spełnia swoją rolę i wykazuje przydatność w eksploatacji w teraźniejszym i dalszym horyzoncie czasowym. Zaproponował również następujący terminarz prac:

 • do 30 sierpnia br. – nadsyłanie sprecyzowanych już uwag do sekretariatu Zespołu;
 • wrzesień br. – ponowne spotkanie Zespołu;
 • październik br. – końcowa redakcja Instrukcji;
 • listopad br. – weryfikacja IET;
 • grudzień br. – wydanie znowelizowanej Instrukcji.

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 2, 44-101 Gliwice

woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

© 2022 Energopomiar-Elektryka sp. z o.o.