Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej

W dniu 23.11.2016 r Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki "ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA" Sp. z o.o. podpisał umowę na dofinansowanie projektu, ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020, pod nazwą:

„Wprowadzenie innowacyjnej i pierwszej w Polsce usługi wzorcowania urządzeń do pomiarów i analizy jakości energii elektrycznej w ramach rozszerzenia działalności akredytowanego laboratorium wzorcującego”.

W ramach projektu zostanie wdrożona innowacyjna usługa polegająca na wzorcowaniu analizatorów i mierników jakości energii elektrycznej w oparciu o stosowane dokumenty normatywne w ramach struktury akredytowanego laboratorium pomiarowego działającego w ZPBE ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA Sp. z o.o.. W ramach wprowadzanego prawa UE każdy dostawca energii elektrycznej będzie odpowiadał za jakość dostarczanej energii i na nim będzie spoczywał obowiązek zapewnienia monitoringu jakości energii elektrycznej oraz udokumentowania uzyskanych wyników parametrów jakości energii elektrycznej.

Usługa wzorcowania analizatorów/mierników jakości energii elektrycznej – wdrażana w ramach w/w. projektu - będzie, po pozytywnej walidacji, poddana procesowi akredytacji przez Polskie Centrum Akredytacji.

Okres realizacji projektu: 01.03.2016 – 31.03.2017r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 646 980 PLN
Wartość dofinansowania: 184 100 PLN.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: rpo.slaskie.pl

Dane kontaktowe

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki
"ENERGOPOMIAR-ELEKTRYKA"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Świętokrzyska 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie, Polska

(+48) 32 237 66 03 (sekretariat)

(+48) 32 237 66 15 (centrala)

(+48) 32 231 08 70 (fax)

Nasze wyróżnienia

gazela2010

gazela2009

gazela2008

 

UE ŚCP Europejskie Fundusze Strukturalne

UE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój